Gesamtpaket mat Chips

Dir hutt elo eng Napp, zwou Schleideren, zwee Trampolinner, zwee Basketballkierf mat zwee Holzblécksets a 16 Chips ausgewielt.


Gebrauchsuweisung

D’Gebrauchsuweisung ass a 4 Sproochen erhältlech (Lëtzebuergesch/ Englesch/ Franséisch oder Däitsch). Dës fannt dir op dëser Internetsäit, mat der Méiglechkeet se erof ze lueden. Mir froen iech duerno, op dir se gratis geprint dobäi kréie wëllt. Mir bieden iech allerdéngs drop ze verziichte, fir de Waasserofdrock ze reduzéieren.


Endpräis

Zum aktuelle Präis vu 62,90€ kommen nach 1,37€ fir d’Verpackung ze finanzéieren dobäi. D’Gesamtpaket wäert an enger Këscht agepaakt sinn. Des Këscht bitt och genuch Platz fir zukünfteg Gadgeten.

Gesamtpaket mat Chips

Dir kaaft heimat eng Napp, zwou Schleideren, zwee Trampolinner, zwee Basketballkierf mat zwee Holzbléck-Sets a 16 Chips. Et kommen allerdéngs nach 1,37 Euro fir d’Verpackung dobäi.

64,27 €