Schlechte Stroossemuseker: Challengen

Schlechte Stroossemuseker ass e vun eisen ausgeduechte Spiller. Dir kennt et direkt op der Napp spillen. Fir méi Infoen dréckt hei drop. Dëst Spill besetzt natierlech och puer Challengen.

Doppel Gemoppelt

An dëser Spillvariante kënnt nach eng extra Reegel dozou. An zwar all Kéier wann en an sengem Tour mat sengem Chip mindestens 2 aner Chips of schéisst, dierf en en Chip aus senger Basis (déi aus dem Prisong zielen net) an d`Basis vum Kontrahent setzen. Wat fir en Chip a wou en déi hien setzt, dierf en selwer entscheeden.

Verpufft

Des Spillvariant mécht dat ganzt Spill e gut Stéck méi taktesch. An zwar all Kéier wann en mat sengem Schoss en aneren Chip beréiers, gëtt den aus dem Spill geholl. Onofhängeg a wat fir enger Basis déi grad louchen. Bei den Chips aus der neutraler Zone an déi am Prisong zielt dat net. Den Chip den geschoss gouf, bléift och léien

Prisong-Challenge

Bei dëser Spillvariant fléien d’Chips net nëmmen an de Prisong, wann si vun der Napp fléien, mee och wann si en anere Chip beréieren. Allerdéngs fléien nëmmen déi Chips, déi geschoss goufen an an de Prisong an net déi, déi getraff goufen.

Handwiessel

Falls dir Schlechte Stroossemuseker méi schwéier maachen wëllt, kënnt dir ganz einfach eng Kéier d’Hand, mat der dir schéisst, wiesselen. Dat heescht Rietshänner schéissen mat lénks a Lénkshänner mat riets. Déi aner Reegelen vu Schlechte Stroossemuseker bleiwen bestoen.